think_twice

25 tekstów – auto­rem jest think_twi­ce.

"...bo jes­teś kimś, ko­go nie sposób za­pom­nieć. Dziś minęły równo dwa la­ta, a ja wciąż tęsknię, wciąż na Ciebie czekam..."

W szcze­rych oczach od­naj­dziesz szczęście.

~ Lis­ty od M.

9 dni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 września 2013, 04:29

Le­piej dot­knąć i się sparzyć, niż odejść nie czując niczego. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 sierpnia 2013, 13:28

To wszys­tko jest niczym naj­lep­szy roz­dział ulu­bionej książki... "Czy­tam" go wciąż od no­wa, każdej bez­sennej no­cy. I nieis­totne jest to, że znam go już na pa­mięć. Każde zda­nie budzi we mnie ogromne [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 lipca 2013, 05:09

Niektórzy ludzie by­wają ok­ropni. Naj­pierw wbiją Ci nóż w ple­cy, wyrwą ser­ce, za­leją Cię obojętnością. Później, kiedy już przyz­wyczaisz się do bólu i po­godzisz się z myślą, że to ko­niec, powrócą, ale [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lipca 2013, 19:26

Nie, to nie Bóg o nas za­pom­niał, to my za­pom­nieliśmy o Nim. Śle­pi wciąż na je­go zna­ki, ufa­my tyl­ko te­mu, co pot­ra­fimy zo­baczyć. Od­porni na uczu­cia, głusi na głos ser­ca. Brniemy wciąż [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2013, 12:51

Pew­nych mo­mentów po pros­tu nie da się zapomnieć... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 lipca 2013, 03:10

Ni­by la­to, a ser­ca sku­te lo­dem, jak­by był śro­dek zimy... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lipca 2013, 03:51

Sprze­dawa­nie miłości nie spra­wi, że będzie Cię stać na to, aby ku­pić szczęście... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 lipca 2013, 14:40

I na­wet ta piep­rzo­na bez­senność ma imię! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 czerwca 2013, 04:07

Pa­miętasz, jak przy­wiozłem Ci w święta te upie­czo­ne prze­ze mnie cias­tka?
Tyl­ko wa­riat pot­ra­fi zdo­być mar­ga­rynę 25 grud­nia, o 7 ra­no, gdzie wszys­tkie skle­py są po­zamy­kane...
Ale może jeszcze pa­miętasz, jak zwyk­liśmy cy­tować słowa z Alic­ji w krainie czarów:
"Pa­miętaj - tyl­ko wa­riaci są coś warci".

Coś w tym jest. Coś, co na­wilża oczy i chwy­ta za ser­ce...
Jed­na z tych rzeczy, których na pew­no nie zapomnę. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 czerwca 2013, 00:40
Zeszyty
  • Żyj! – Żyj pełnią życia!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność